Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Informácie pre piatakov

 

TESTOVANIE 5 – 2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda)

1.termín prijímacích pohovorov   do 8- ročných gymn.     13 .5.2019

2.termín prijímacích pohovorov  do 8 - ročných gymn.     16 .5.2019

 

Informácie pre deviatakov

 

TESTOVANIE 9 -  2019      sa uskutoční      3. apríla  2019  ( streda)         

Náhradný termín je  16. apríla 2019

1.termín prijímacích pohovorov         14.5.2019

2.termín prijímacích pohovorov         16.5.2019

 

 

Dôležité termíny:

1. Predkladanie prihlášok: rodič predkladá  prihlášku žiaka riaditeľovi ZŠ

na talentové skúšky do 20. 2. 2019,    na ostatné skúšky do 10. 4. 2019

prihláška musí byť podpísaná rodičom ,  žiakom,  potvrdená pediatrom alebo odborným lekárom.

2.Odosielanie prihlášok: škola posiela prihlášky   hromadne doporučene

Na školy s talentovými skúškami do 28.2.2019, na ostatné školy vrátane

 8-ročných gymnázií do 20.4.2019

3. Konanie prijímacích skúšok:

Skúšky s overením talentu – talentovky:  25. 3.  – 15. 4. 2019

Ostatné stredné školy, vrátane 8 - ročných gymnázií

1. kolo :       13. 5. 2019   a   16. 5. 2019

2. kolo:      18. 6. 2019,       pričom   do  6 .6. 2019     SŠ zverejnia konanie  2. kola

4. Kritériá : SŠ zverejní kritériá na prijímacie pohovory

1. 2. 2019 – talentovky,     31. 3. 2019 – ostatné SŠ

5. Počty prihlášok na SŠ

Žiak si môže podať 2 prihlášky  na 1. kolo prijímacieho konania a 2 prihlášky na tzv. talentovky

6. Zápisné lístky dáva rodičovi – zákonnému zástupcovi jeden zápisný lístok, ktorý si rodič príde osobne prevziať do ZŠ. S týmto lístkom rodič zapíše svoje dieťa na SŠ, kde bol prijatý

7. Odvolanie:  proti prípadnému neprijatiu na SŠ môže rodič podať odvolanie

do 8 dní

Novinky v kocke