Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Informácie pre piatakov

 

TESTOVANIE 5 – 2019 sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda)

1.termín prijímacích pohovorov   do 8 - ročných gymn.     11.5.2020

2.termín prijímacích pohovorov  do 8 - ročných gymn.      14.5.2020

 

Informácie pre deviatakov

 

TESTOVANIE 9 -  2020      sa uskutoční      1. apríla  2020  (streda)         

Náhradný termín je  15. apríla 2020

1.termín prijímacích pohovorov         11.5.2020

2.termín prijímacích pohovorov         14.5.2020

 

 

Dôležité termíny:

1. Predkladanie prihlášok: rodič predkladá  prihlášku žiaka riaditeľovi ZŠ

na talentové skúšky do 20. 2. 2020,    na ostatné skúšky do 10. 4. 2020

prihláška musí byť podpísaná rodičom,  žiakom,  potvrdená pediatrom alebo odborným lekárom.

2. Odosielanie prihlášok: škola posiela prihlášky   hromadne doporučene

Na školy s talentovými skúškami do 28.2.2020, na ostatné školy vrátane 8-ročných gymnázií do 20.4.2020

3. Konanie prijímacích skúšok:

Skúšky s overením talentu – talentovky:  15. 3.  – 30. 4. 2020

Ostatné stredné školy, vrátane 8 - ročných gymnázií

1. kolo :       11. 5. 2020   a   14. 5. 2020

2. kolo:        16. 6. 2020, pričom do 6.6. 2020  SŠ zverejnia konanie  2. kola

4. Kritériá : SŠ zverejní kritériá na prijímacie pohovory

1. 2. 2020 – talentovky,     31. 3. 2020 – ostatné SŠ

5. Počty prihlášok na SŠ

Žiak si môže podať 2 prihlášky  na 1. kolo prijímacieho konania a 2 prihlášky na tzv. talentovky

6. Zápisné lístky dáva rodičovi – zákonnému zástupcovi jeden zápisný lístok, ktorý si rodič príde osobne prevziať do ZŠ. S týmto lístkom rodič zapíše svoje dieťa na SŠ, resp. 8 ročné gymnázium, kde bolo prijaté.

7. Odvolanie:  proti prípadnému neprijatiu na SŠ môže rodič podať odvolanie do 8 dní

Novinky v kocke