Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Obedy v ŠJ - platby

Informácia o platbe za stravné  - ZŠ

 

Spôsob úhrady:

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.  Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorázovo (v auguste). Príp. je možné zaplatiť stravné na niekoľko mesiacov dopredu.

Poplatok za 1 odobraté jedlo zahŕňa príspevok zákonného zástupcu dieťaťa  na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálny poplatok 0,30 € na čiastočnú úhradu režijných nákladov ŠJ.

Číslo účtu:                       SK9202000000001178271259

Variabilný symbol:            prideľuje vedúca ŠJ (zostáva v platnosti celé štúdium)

Poznámka:                      meno, priezvisko a trieda žiaka

 

Bežní stravníci

Druh školy

Vekové kategórie

Náklady na nákup  potravín  3. finančné pásmo

Spolu náklady na nákup potravín

 

Príspevok ZZ na režijné náklady

Poplatok za stravu spolu s réžiou

Platba 1 mes.

s dotáciou

bez dotácie

(21dní)

 

obed

 

 

6 – 11 r.

-

1,21

-

1,21

0,30

1,51 €

31,71 €

11 – 15 r.

-

1,30

-

1,30

0,30

1,60 €

 33,60 €

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné deň vopred alebo do 8,00 hod. ráno na aktuálny deň cez webovú aplikáciu www.strava.cz alebo telefonicky na číslach 037/7721710 alebo 037/7721698.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ pri SKŠ. Cena čipu je 6,20 €.

 

Kontakt:

Vedúca školskej jedálne: p. Nováková

Telefónne číslo:  037 7721698

 

Zápisný lístok stravníka

Novinky v kocke