Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Platby

Informácia o platbe za stravu- ZŠ

  

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:...............................................................................................

 

  Spôsob úhrady:

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.  Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza . Stravné za september treba uhradiť jednorázovo. Poplatok za 1 odobraté jedlo zahŕňapríspevok zákonného zástupcu dieťaťa  na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálny poplatok 0,15 € na čiastočnú úhradu režijných nákladov ŠJ.

 

Číslo účtu:                    SK9202000000001178271259

Variabilný symbol:       pridelený pri prvom prihlásení do ŠJ, ostáva celé štúdium

Špecifický symbol:       14

Poznámka:                    meno, priezvisko a trieda žiaka

 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín a paušál 0,15 €  na 1 obed:                              

Stála platba:

                                                                                                                 (zálohovo za 19 dní)

Žiaci ZŠ I. stupeň                                   0,95 € za obed + 0,15 €      20,90 € za mesiac

Žiaci ZŠ II. stupeň                                 1,01 € za obed  + 0,15 €      22,04 € za mesiac          

 

Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky z januára – júna budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta.

 

Kontakt :

Vedúca školskej jedálne : p. Nováková

Telefónne číslo : 037 6526621 alebo 037 7721698

Prihláška nového stravníka

Novinky v kocke