Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Platby

Informácia o platbe za stravu- ZŠ

  

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:...............................................................................................

Spôsob úhrady:

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.  Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorázovo (v auguste). Príp. je možné zaplatiť stravné na niekoľko mesiacov dopredu.

Poplatok za 1 odobraté jedlo zahŕňa príspevok zákonného zástupcu dieťaťa  na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálny poplatok 0,30 € na čiastočnú úhradu režijných nákladov ŠJ.

Číslo účtu:                       SK9202000000001178271259

Variabilný symbol:            prideľuje vedúca ŠJ (zostáva v platnosti celé štúdium)

Poznámka:                      meno, priezvisko a trieda žiaka

Bežní stravníci

Druh školy

Vekové kategórie

Náklady na nákup  potravín  3. finančné pásmo

Spolu náklady na nákup potravín

 

Doplatok ZZ**

s dotáciou na potraviny

Príspevok ZZ na režijné náklady

Poplatok za stravu spolu s réžiou

Platba

1 mes.

s dotáciou

bez dotácie

 

desiata

obed

olovrant

 

6 – 11 r.

-

1,21

-

1,21

0,01

0,30

0,31 €

1,51 €

6,51€

11 – 15 r.

-

1,30

-

1,30

0,10

0,30

0,40 €

1,60 €

8,40€

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné deň vopred alebo do 8,00 hod. ráno na aktuálny deň cez webovú aplikáciu www.strava.cz alebo telefonicky na číslach 037/7721710 alebo 037/7721698.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa/žiaka neodhlási zo stravovania a dieťa nie je v škole (na výchovno-vzdelávacom procese) nemá nárok na dotáciu. V takomto prípade platí plnú výšku stravného bez dotácie.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ pri SKŠ. Cena čipu je 6,20 €.

Kontakt :

Vedúca školskej jedálne : p. Nováková

Telefónne číslo :  037 7721698

Zápisný lístok stravníka

 

Novinky v kocke