Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Oznam o neklasifikovaní niektorých predmetov v čase prerušeného vyučovania

Riaditeľ Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra, ZŠ sv. Svorada a Benedikta na základe usmernenia MŠVVa Š SR o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

 

V 2. polroku školského roka 2019/2020 budú neklasifikované nasledovné predmety:

 Primárne vzdelávanie – nižší stupeň základnej školy 

Informatika

Pracovné vyučovanie

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Telesná a športová výchova

Nižšie sekundárne vzdelávanie –vyšší stupeň základnej školy

Technika

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Telesná a športová výchova

Upozornenie: Záverečné hodnotenie bude realizované pre všetky predmety, podľa usmernenia ministerstva školstva, na základe rozhodnutia riaditeľa školy  po prerokovaní v pedagogickej rade školy.

 

Mgr. Radoslav Rusňák

riaditeľ školy

Novinky v kocke