Základná škola sv. Svorada a Benedikta

História

     Základnú školu sv. Svorada a Benedikta  v Nitre zriadil nitriansky biskup otec kardinál Ján Chryzostom Korec  dňa 27. mája 1991. Po Základnej škole sv. Gorazda to bola už druhá katolícka základná škola, ktorá v meste vznikla na základe záujmu veriacich občanov. V prvom roku existencie mala škola 212 žiakov v ôsmich triedach, 16 pedagogických a 5 nepedagogických pracovníkov. Za prvého riaditeľa bol vymenovaný Biskupským úradom skúsený učiteľ Mgr. Kamil Palmár, ktorý sa s veľkým nadšením spolu s najbližšími spolupracovníkmi pustil do budovania školy nového typu, ktorá popri kvalitnom vzdelávaní kládla veľký dôraz na výchovu zverených detí v duchu katolíckej viery a morálky.

     Božím riadením škola od samého začiatku mala vlastné priestory, v ktorých dlhé roky fungovala Základná škola na Saratovskej ulici. Objekt školy po reštitučnom navrátení Biskupskému úradu bol síce funkčný, ale vzhľadom na zanedbanú údržbu vyžadoval náročné úpravy. Vďaka majiteľovi objektu a viacerým dobrodincom a sponzorom sa postupne budova dostávala stále do  lepšieho stavu a neustále sa vylepšovali podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov, ako aj ich záujmovú činnosť v rámci školského klubu detí. Najrozsiahlejšia stavebná rekonštrukcia prebehla v roku 1998, kedy budova dostala novú fasádu a prebehla kompletná výmena okien. Po roku 2000 dostala škola nové šatne, obnovenie telocvične, sociálne zariadenia, učebňu informatiky s nepretržitým pripojením na internet, ale hlavne dlho očakávanú a prepotrebnú školskú kaplnku.

O štúdium na základnej škole bol od samého začiatku veľký záujem. Z pôvodných ôsmich tried sa ich počet rozšíril na dnešných štrnásť, vznikla deviata trieda a na nižšom stupni paralelky. Zo všeobecného zamerania sa po roku 2004 postupne vyprofilovala škola s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, čo prevažná väčšina rodičov prijala s radosťou. V tomto období sme tiež ako jedna z prvých škôl na Slovensku zaviedli pre vyšší stupeň povinný vyučovací predmet informatika.

Vo vedení školy sa postupne vystriedali traja riaditelia. Po odchode zakladajúceho riaditeľa Mgr. Kamila Palmára do dôchodku prevzal žezlo od školského roku 1995/1996

     Mgr. Marián Hayden a po desiatich rokoch po spojení s Gymnáziom sv. Cyrila a Metoda v Nitre sa stal riaditeľom celej Spojenej katolíckej školy Mgr. Ing. Karol Žák, CSc. Na poste zástupkyne riaditeľa bola od roku 1993  Mgr. Jozefína Refková. 

     Od roku 1992 má základná škola družobné vzťahy so školou a farnosťou v poľskom meste Tropie, rodisku patróna školy sv. Svorada. V roku 2000 vyšlo prvé číslo školského časopisu pod názvom Skalka, na 10. výročie školy bolo k dispozícii pre žiakov, rodičov i hostí jeho rozšírené jubilejné číslo. Po spojení škôl sa Skalka začlenila do celoškolského časopisu. Od začiatku školy pôsobilo na nej už niekoľko speváckych zborov pod vedením rôznych učiteľov.

     Veľkú zmenu v živote základnej školy znamenalo rozhodnutie zriaďovateľa o vytvorení Spojenej katolíckej školy v Nitre od 1.januára 2005, ktorej súčasťou sa stala škola so všetkými učiteľmi i žiakmi vrátane školského klubu detí. Po niekoľkých rokoch „spoločného života“ možno konštatovať, že napriek počiatočným obavám a nedôvere má tento krok i niektoré pozitívne stránky. Ide najmä o jednotnú ekonomiku a správu budov, ale i zvýšenie kvalifikovanosti vyučovania využitím učiteľov v rámci celej spojenej školy a lepšiu prestupnosť na osemročné či štvorročné gymnázium.

     Základná škola sv. Svorada a Benedikta v Nitre je škola s dobrou perspektívou. Každoročne je o ňu vyšší záujem, než sú jej možnosti, chýbajú ďalšie priestory na delenie tried. Rodičia oceňujú okrem kvalitného vzdelania a dobrej prípravy na ďalšie štúdium najmä pokojnú a tvorivú atmosféru a zodpovednú duchovnú a mravnú formáciu. Škola má vlastného kňaza i sestry z rodiny Panny Márie, ktorí v spolupráci s ostatnými pedagógmi organizujú duchovný život školy, sväté omše, modlitby, adorácie, ale i veľké projekty vianočných hier. Žiaci i učitelia medzi sebou pravidelne vítajú našich otcov biskupov, rôznych kňazov – misionárov i misijné sestry.

     Nech všemohúci Boh na príhovor sv. Svorada a Benedikta žehná túto školu, aby bola i naďalej skutočnou rodinou založenou na porozumení a láske a aby tieto hodnoty dokázala šíriť i vo svojom okolí.

Novinky v kocke