Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Profil školy

 

 

 „Ak chcete učiť iných, začnite modlitbou

 a usilujte sa prinášať také ovocie, 

 aké by ste chceli vidieť u tých, ktorých učíte.“

  

                                 Sv. Vincent Pallotti

 

 

  • základnú školu sv. Svorada a Benedikta  v Nitre zriadil nitriansky biskup otec kardinál Ján Chryzostom Korec  dňa 27. mája 1991

  • od 1. januára 2005 je základná škola začlenená do Spojenej katolíckej školy v Nitre

  • v súčasnosti školu navštevuje 355 žiakov v 15 triedach

  • pre deti 1.- 5. ročníka je v škole zriadený školský klub detí

  • pedagogický zbor tvorí 27 kvalifikovaných učiteľov a 8 vychovávateliek v školskom klube detí

  • veľký dôraz sa kladie na kvalitné vzdelanie, ale taktiež duchovnú a hodnotovú formáciu

  • na škole pôsobí vlastný školský kaplán a sestry zasväteného života

  • posilnená je výučba cudzích jazykov (anglický a nemecký)

  • škola disponuje učebňou informatiky vybavenou počítačmi s nepretržitým pripojením na internet, vlastnou kaplnkou, jedálňou, a tiež bufetom

  • v šk. roku 2012/2013 bola škola rozšírená o dve nové triedy a špeciálnu odbornú učebňu s moderným ITK zariadením

Novinky v kocke