Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Rada školy

 A K T U A L I T Y

Vážení členovia rady školy,

srdečne Vás pozývam na zasadnutie rady školy v novom školskom roku 2023/2024, ktoré sa uskutoční dňa 28. 9. 2023 /vo štvrtok/ už tradičným spôsobom v zasadačke GCM o 16.30 hod. s nasledovným programom:

1. Úvod, modlitba.

2. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch za školský rok 2022/2023.

3. Informácia o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023.

4. Návrh počtu tried pre prijímacie konanie v školskom 2024/2025.

5. Výška príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie.

6. Diskusia, rôzne, záver.

 

S pozdravom

JUDr. Svorad Petruška
predseda rady školy 

Za zriaďovateľa

JUDr. Svorad Petruška

Ing. Patrícia Hlobenová

vdp. Mgr. Peter Šabo

 

 

Nepedagogickí pracovníci SKŠ

Mgr. Stanislava Svajčíková

 

 

Materská škol

Ing. Matúš Libant - zástupca rodičov MŠ

Mgr. Iveta Nerečová - zástupkyňa pedagógov MŠ

 

Základná škola

Mgr. Karol Polák  - zástupca rodičov ZŠ

Mgr. Katarína  Bottová

 

Gymnázium

Mgr. Maroš Šimko – zástupca rodičov GYM

Mgr. Zuzana Zorková (sr. Mária Zuzana) – zástupkyňa pedagógov  GYM

 

Žiaci

Matúš Petruška  Oktáva - zástupca žiackej rady

 

Štatút Rady školy pri SKŠ

Novinky v kocke