Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Pri prvom nástupe alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, v období do konca šk. roka 2019/2020, predkladá rodič  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Aktualizované tlačivo Vyhlásenie rodiča

Môžete si stiahnuť aj 

Potvrdenie dochádzky dieťaťa do a zo školy/ŠKD v čase od 1.- 30.6.2020 

viac

Vážení rodičia,

zverejňujeme krátku informáciu o upravenom výchovno-vzdelávacom procese od 1.6.2020:

  • Naša škola bude mať prevádzku od 7.00 do 16.00 hod., s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky školy neboli v spoločnej triede alebo v spoločnom ročníku. viac

Možno Vás prekvapí, že uprostred rôznych vyhlásení ministerstva školstva a elektronicky organizovaných aktivít sa objavila na stránke našej školy aktivita, ktorá bezprostredne súvisí s prácou detí. Je to azda jediná súťaž, ktorá sa konala v tomto čase ohrozenia koronavírusom.

Jedná sa o výtvarnú súťaž, ktorá býva vyhlásená už na začiatku školského roka. Tematicky je zameraná na niektoré knihy z Biblie. Tento rok to bola Kniha Exodus, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Keďže v Cirkvi je vyhlásený Rok Božieho slova, tak sme sa rozhodli, že urobíme všetko preto, aby sme deti a mladých motivovali k čítaniu Svätého písma a aj k výtvarnému zobrazeniu nejakej udalosti. Už vo februári sme na hodinách náboženstva a výtvarnej výchovy horlivo pracovali.

viac

Drahí budúci “GeCeMáci“, rodičia uchádzačov o štúdium na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda, ani v tomto mimoriadnom období nechceme zabudnúť na Vás, našich budúcich študentov a Vašich  rodičov.  

Na všetkých Vás, aj keď ešte nepoznaných, už teraz myslíme a zahŕňame Vás do  našich modlitieb.

Minister školstva SR vydal dňa 28. 4. 2020  dlho očakávané „Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“, v ktorom určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda na základe  tohto rozhodnutia upraví organizáciu, termíny a  kritéria na prijatie na štúdium, ktoré budú zverejnené na stránke školy (http://www.gcm.sk/) do 7. 5. 2020.

viac

Riaditeľ Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra, ZŠ sv. Svorada a Benedikta na základe usmernenia MŠVVa Š SR o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

 

V 2. polroku školského roka 2019/2020 budú neklasifikované nasledovné predmety:

viac

Vzhľadom na prerušenie vyučovania ministrom školstva od 30. marca 2020 do odvolania sa  zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na šk. rok 2020/2021 uskutoční v  termíne

od 15. do 30. apríla 2020.

 

Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou pomocou aplikácie Edupage (elektronická prihláška).

viac

PÁN JEŽIŠ KRISTUS VSTAL ZMŔTVYCH, ALELUJA!

 

Milí rodičia a priatelia,

 

blížia sa sviatky Veľkej noci, ktoré budeme tento rok sláviť inak ako zvyčajne, a predsa Pán Ježiš vstal z mŕtvych pre každého z nás a zvíťazil nad hriechom a smrťou, aby sme aj my mohli s ním povstať k životu!

Podobne ako prehovoril ku svojim apoštolom večer v prvý deň v týždni po svojom vzkriesení, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, a povedal im „Pokoj vám!“ hovorí to aj nám dnes.

viac

Vám všetkým malým i veľkým, ktorí ste spojení s našou Spojenou katolíckou školou v Nitre, od detí v Materskej škole cez Základnú školu až po tých najstarších študentov Gymnázia. Od bývalých a súčasných učiteľov, vychovávateľov, všetkých nepedagogických  zamestnancov, cez vedenie školy až ku všetkým rodičom a priateľom, zvlášť bývalým žiakom a študentom, ktorí spoločne vytvárame jednu veľkú rodinu okolo našej školy,

viac

Vážení rodičia, nakoľko bude vládou SR obmedzený voľný pohyb osôb, oznamujeme vám, že zajtra 

 

8.4.2020 nebude budova školy otvorená.

 

Odovzdať prihlášky na SŠ a prevziať si zápisný lístok svojho dieťaťa bude možné v stredu 15. 4. 2020 od 8:00 do 11:30 hod.

 

Za pochopenie ďakujeme.

viac
Novinky v kocke